Saturday, October 09, 2010

वसुधैव कुटुम्बकं

ईश्वर एक है 
इन्द्रं मित्रं वरुणं अग्निमाहुः ।
रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।
अग्निं यमं मातरिश्वान माहुः ।।
                                           
                                                           ऋग्वेद १/१६४/४६ 

No comments: